Skapa kundnytta

Konsultnet är IT-konsulten som kunderna mer än gärna rekommenderar till andra. Det är vi stolta över. Vår filosofi präglas av ansvar och omsorg om dig som kund. Vi tror att den personliga relationen mellan dig och oss som konsult är viktig – både för att du ska känna dig trygg och för att det blir roligare och mer stimulerande att genomföra projekt så.

Vi levererar alltid i tid. Vi håller alltid budget.

Leveranstider och hållna budgetramar är viktiga för dig. Därför vill vi att du ska veta att Konsultnet klarat alla sina åtaganden under drygt 15 år i rätt tid, enligt överenskommet pris och med rätt leverans.

Du får ett lyckat projekt

Tillsammans med Konsultnet får du ett lyckat IT-projekt. Vi kliver dessutom alltid in i ett åtagande med föresatsen att kunna leverera värden över lång tid. Ju bättre vi lär känna varandra, desto bättre kommer vi att lyckas i projekten. Det visar vår samlade erfarenhet.

Precis rätt leverans

Konsultnets framgång bygger på långa kundrelationer och lyhördhet för dina önskemål. Genom att alltid arbeta målinriktat och identifiera dina behov – och därifrån hitta lösningar som exakt passar dina krav – får du just det långsiktiga värde som gör att du väljer oss igen.

Liten hjälp gav stort värde

– Ett stort fastighetsbolag har kunnat spara 4 dagar i kalendertid på sina månadsbokslut genom att Konsultnet förbättrat rutinerna och skapat bättre systemstöd för koncernrapporteringen.


Återkommande problem vid inläsning av budget

– Konsultnet har för kunds räkning implementerat ett verktyg för inläsning av budget i kundens ekonomisystem där uppföljning sker. Tidigare var denna hantering helt manuell och gjordes i Excel fullt ut för att sedan läggas in i ekonomisystemet manuellt. Hela processen tog flera veckor i anspråk av ekonomichefen samt de ca 15 chefer som var och en budgeterar för sitt kostnadsställe. Den nya rutinen innebär förenklad hantering och överblick vid själva budgeteringen samt en helt automatisk inläsning av den slutliga budgeten i ekonomisystemet. Detta beräknas ha sparat in ca 40-60 timmar vid budgetarbetet som sker en gång per år samt även höjt kvalitén då det är färre manuella moment.


Support på nyårsafton

– En kund mailade att hon satt riktigt illa till på nyårsdagen, som sammanföll på en fredag, och måste få hjälp senast måndag för att kunna starta bokslutsprocessen. Vi såg hennes meddelande och förstod att det var kris för hon var inte den som ”ropade” i onödan. På lördag var problemet löst hos kund.


Avstämning vid internfakturering

En kund hade problem med avstämningen av koncernmellanhavanden och det var mycket rättning av motpart. Ett stort problem var att leverantörsfakturan inte var attesterad i leverantörsreskontran men fanns i kundreskontran i det andra bolaget. Kunden gjorde ett förslag på hur deras ”Dröm-internfaktureringsrutin” skulle se ut. Konsultnet byggde sedan den lösningen och avstämningsproblemen försvann.


Kapade 4 dagar/månad i merarbete

En kund tog ut statistik manuellt och det tog fyra dagar varje månad. Konsultnet byggde en rapport som löste problemet.


Automatmatchning

En kund som satt en halv dag varje vecka och redde ut från vilka fakturor valutadiffar kommer ifrån för att de ska bokföras på rätt kostnadsbärare kör nu en rapport som Konsultnet utvecklat. Det görs en gång i månaden och matchar automatiskt och bokför dessa diffar.


Automatkvitteringar

En kund som tidigare satt en dag i veckan för att kvittera kortbetalningar från en webbutik kör nu bara en rapport som är utvecklad av Konsultnet. Rapporten hämtar upp och kvitterar alla dessa kortbetalningar automatiskt i kundreskontran.


Fördelningsmodell skapar koncerninterna fakturor

Konsultnet byggde för kunds räkning en fördelningsmodell som fördelar ut overheadkostnader och skapar internfakturor. Dessa fakturor landar i ett dokumentarkiv och blir på så sätt lätt tillgängliga via verifikatet. Innan låg denna hantering i Excel och tog en till två dagar varje månad att jobba igenom och fakturorna sattes i en pärm. Den nya modellen innebär en rapportbeställning och en bokföringsorder för att få in fördelningstransaktionerna och genererar även fakturor som läggs i ett arkiv kopplat till transaktionerna.


Rapportpaket med mervärde

Konsultnet har för kunds räkning implementerat ett rapportpaket för två controllers på en division avseende uppföljning av divisionens resultat med jämförelse mot budget och prognos. Rapportpaketet innehåller också rapporter till kostnadsställeansvariga för uppföljning inom divisionen. Detta gjordes tidigare manuellt av kunden i Excel och tog ansvariga controllers drygt en vecka att få fram tidigare, vilket de nu får fram genom att köra en rapport på totalnivå och en rapport för alla kostnadsställeansvariga som sen enkelt distribueras via mail.

Leveranser i tid med rätt värde