Vår projektmodell

Vår projektmodell har sin bas i PPS-modellen men vi har anpassat den till införandet av affärssystem och då i synnerhet Unit4 Business World och dess införandemodell som heter AIM. Modellen anpassas även till själva uppdragets komplexitet och storlek där vi lägger till eller drar bort aktiviteter som inte passar in.

Vi har valt att indela våra projekt i tre övergripande faser:

 • Planeringsfasen
 • Genomförandefasen
 • Avslutningsfasen

Planeringsfasen inleds med att göra en målformulering för projektet och dra upp riktlinjer till en förstudie. I förstudien tas vid behov ett eller flera lösningsförslag tas fram. Under genomförandefasen utförs det arbete som är kontrakterat mellan beställaren och projektledaren och ingår i projektbeskrivningen. I avslutningsfasen sker kunskapsöverföring i form av utbildning och det uppnådda resultatet överlämnas till linjeorganisationen. 

Det är viktigt att kunna se projekten utifrån ett antal olika faser

Projektmodell Konsultnet

Det första som måste ske i planeringsfasen är att göra en målformulering för projektet och dra upp riktlinjer till en förstudie. Syftet med förstudien är att bedöma nyttoeffekter samt om det är realistiskt från ett teknisk perspektiv. Därefter tar du fram ett eller flera lösningsförslag. Om utfallet av förstudien är positivt ges uppdraget att ta fram en kravspecifikation och en uppdragsbeskrivning.

Förstudien och uppdragsbeskrivningen är beslutsunderlag som ligger till grund för att starta projektet eller avstå. Ett tydligt projektkontrakt skall finnas mellan beställaren och den utsedda projektledaren. Kontraktet är ett juridiskt avtal för projektet och ska skriftligen beskriva de slutsatser som framkommit under planeringsfasen.

Projektbeskrivningen skall innehålla beställarens och projektledningens överenskommelser för vad som ska levereras samt när och hur det skall överlämnas. Budget, kvalitetskrav och resurser i form av personal ska ingå i kontraktet.

Uppföljningsrutiner, informationsvägar, ändringshantering, roller, ansvar och befogenheter skall klart framgå. Och det som är positivt för oss är också positivt för våra kunder.

Att skapa förtroende i samarbetet och relationerna med våra kunder är således en förutsättning för vår verksamhet.

Vi ser till att göra saker rätt redan från början.

Aktiviteter vid förstudien:

 • Kartläggning av befintlig verksamhet – nuläge
 • Beskrivning av dagens teknik, system, miljö
 • Problemanalys
 • Formulering av effektmål
 • Kartläggning av tänkbara lösningar – teknik, system, leverantörer
 • Utforma ett förslag till grov lösning
 • Kalkylering/resursuppskattning

Aktiviteter vid projektanalysen:

 • Beskriv ansvarfördelningen i projektet
 • Beskriv projektmål
 • Ta fram förslag till projektorganisation
 • Planera genomförandet
 • Gör en kostnads- och intäktsanalys
 • Gör en riskanalys/osäkerhetsanalys
 • Kvalitetsgenomgång
 • Dokumentera projektgenomförandet i en projektbeskrivning

I planeringsfasen glöms oftast projektets mål bort. Det är därför viktigt att man gör en tydlig målformulering.

Har projektets mål och effektmålen uppnåtts enligt det som sattes i projektdirektiven?

Leveranser i tid med rätt värde