Fastighetsadministration

Unit4 Property Management, Unit4 Business Worlds fastighetssystem, ger ett starkt stöd för all fastighetsförvaltning med lösningar och verktyg för en effektiv fastighetsadministration.

I Property Management hanteras huvudprocesserna för fastighetsbolagets verksamhet, fastigheterna och ägarstruktur, objekten och dess egenskaper, avtalen med hyresgäster och debiteringar. Mervärdesskatt och fastighetsskatt är infogat i processerna. I reskontran hanteras samtliga fordringar och betalningar. Sena betalningar hanteras enligt generella  regler för kravhantering, påminnelse och dröjsmålsränta. Ni anger själva vilka regler som ska gälla samt vilka eventuella frånsteg som ska gälla. Periodiseringar av förskottsbetalningar och moms är inbyggt i Property Management.

Property Management har en affärslogik anpassad för hyresadministration som hjälper användaren. Viktiga flöden har stöd av en Windows-guide som kvalitetssäkrar hanteringen.

Uthyrningsprocessen i Property Management hjälper användaren att matcha objekt med sökande, för att sedan skicka prospekt och därefter teckna hyresavtal. I systemet finns ett stort antal sorters debiteringar upplagda från start, men det går även att bygga egna debiteringar för särskilda ändamål.

 

Exempel på lösningar i Property Management:

Checkmark2 Taxering – Taxeringsbeslut registreras som grund för beräkning och utdebitering av fastighetsskatt. På hyresavtalen debiteras lokalernas procentuella andel av fastighetsskatten. När nya taxeringsbeslut registreras utförs avräkning av tidigare utdebiterad fastighetsskatt.

Checkmark2 Moms – Här hanteras registerföring och ansökning för frivillig skattskyldighet för moms vid uthyrning av lokaler.

Checkmark2 Budget – Här skapas underlag för intäktsbudget och prognoser skapas med underlag från registrerade hyresavtal och vakanta objekt.

Checkmark2 Uthyrning – Stöd för uthyrningsprocessen, från registrering av intresseanmälningar, matchning av objekt, utskick av prospekt till tecknande av hyresavtal. Pågående verksamhet i uthyrningsprocessen visas tydligt i övriga delar av hyresadministrationen.

Checkmark2 Bostadsrättshantering – Property Management har ett komplett stöd för förvaltning av bostadsrättsföreningar.

Checkmark2 E-faktura – En standardiserad e-fakturalösning för både privatpersoner och företagskunder. Lösningen är smidigt sammanfogad med övriga processer i hyresadministrationen.

Checkmark2 Autogiro – Property Management stödjer autogirotjänsterna hos Bankgirot. Flera kundnummer hanteras och hyresavtalen markeras med särskild betalningsförmedlare för autogiro.

Checkmark2 Fakturering – För debitering av kostnader som inte avser hyra skapas fakturor. För fakturor tillämpas faktureringsprincipen för fordringar. Fakturorna visas tillsammans med hyresavierna i hyresgästernas reskontra.

Checkmark2 Bolagsbyte – Vid omstrukturering i fastighetsbeståndet kan fastigheter flyttas mellan olika bolag.

Checkmark2 Energidebitering – Förbrukningsuppgifter läses in från externa leverantörer och debiteras på hyresavtalen. Några exempel på sådan hantering är mätning och utdebitering av värme, vatten och el.

Checkmark2 Bevakning – Olika typer av händelser och aktiviteter kan läggas upp som bevakningar i systemet. Inför uppsägningar av hyresavtal skapas automatiska bevakningar.

Checkmark2 Rapporter – Property Management har en rad standardiserade rapporter, men du kan även bygga egna rapporter baserade på förberedda datakällor.

Tänk om du kunde förbättra alla processer kring förvaltningen och administrationen av fastigheterna och samtidigt minska volymen av utestående hyresfordringar?

Läs mer i Unit4s broschyr här

Leveranser i tid med rätt värde