Bättre kontroll och styrning med ny ekonomimodell

HSB Bostad har genom en nyimplementation av Agresso och införande av KN Budget fått ett verktyg för bättre kontroll och uppföljning av sina projekt.

HSB Bostad har en viktig uppgift att fylla: Producera fler bostadsrätter i Stockholmsområdet. Till sitt förfogande har man mark och byggrätter med en potential om totalt 4 000 nya lägenheter. Varje år bygger företaget cirka 500 lägenheter fördelat på cirka 10 projekt.

Speciell verksamhet

HSB Bostad driver sina projekt aktivt från förstudie till färdig bostad och många gånger handlar det om komplexa affärer med långa ledtider. Omfattande kunskap om hur storstädernas byggprocesser fungerar är viktig och framför allt ställs stora krav på en fungerande projektuppföljning och ekonomiredovisning. Mats Persson, som är ekonomichef på HSB Bostad, berättar: – För oss är det viktigt att ha kontroll och “En viktig del i projektet har varit att genom systemen skapa lösningar som ger färre möjligheter att göra fel.” Mats Persson, ekonomichef HSB Bostad Kundreferens kunna följa upp våra projekt. Det är även viktigt och kunna göra historiska jämförelser med tanke på att vissa av våra projekt kan vara upp till tio år långa. Våra tidigare ekonomi- och projektstyrningsmodeller har inte fullt ut kunnat ge oss det vi behöver. Även de externa kraven på bostadsbolagens projektuppföljning och rapportering har ökat från ägare och omvärld. Den senaste lågkonjunkturen har gjort att bankerna dragit öronen åt sig. – Det stämmer. Banker och kreditinstitut vill ha mycket mer exakta och snabbare rapportering än tidigare. Då gäller det att ha verktyg och system som fungerar, säger Mats Persson.

Nyimplementation av Agresso

HSB Bostad är integrerat i HSB Stockholms ekonomilösning. När de under 2009 genomförde ett projekt med nyimplementation av Agresso öppnades möjligheten för HSB Bostad att vara med att ta fram ekonomi- och projektstyrningsmodeller mer anpassade till sina specifika krav. – Vi har ju andra krav på projektredovisning än HSB generellt, så det var naturligt att gå vår egen väg med egna modeller och en egen uppsättning. Samtidigt har vi nu fått möjlighet att finnas med i en större lösning än om vi hade gjort något helt själva. Det bästa av två världar så att säga.

Lättare att göra rätt

Alla HSB Bostads 43 medarbetare och ett flertal konsulter berörs av ekonomisystemet på något sätt. Det kan handla om allt ifrån projektuppföljning, tidskrivning och leverantörsfakturor till budget- och prognosarbete genom KN Budget, som också ingår i lösningen. – En viktig del i projektet har varit att genom systemen skapa lösningar som ger färre möjligheter att göra fel. Det handlar om att låta systemen övervaka och hjälpa användarna på vägen, berättar Mats Persson.

Samverkan beställare–konsult

Att införa en ny ekonomi- och projektstyrningsmodell är alltid ett samarbete mellan konsult och beställare och det team som ska fungera tillsammans är viktigt. Mats Person ger sin syn på de krav han har på konsulten. – Det handlar om att få ett bra förtroende för konsulten och att det blir ett fungerande team och en bra stämning i projektet. Att tidplaner följs är viktigt men även tillgängligheten är avgörande. Som beställare vill man att problem ska kunna lösas snabbt och effektivt. Jag skulle vilja säga att Konsultnet är svaret på hur en bra konsult ska vara. Det här projektets mål och visioner har vuxit fram i samverkan med våra konsulter.

Stora förbättringar

HSB Bostad har kört sina nya system i drygt ett år och det som tidigare var komplicerat har nu blivit enkelt och mer exakt. Nu är vi på god väg att göra fullständiga månadsbokslut och svart på vitt ge svar på frågor hur varje projekt går. – Samtidigt har det varit mycket jobb att få till det. Det ska jag inte sticka under stol med. Men nu har vi en lösning för framtiden som ger oss kvalitet i redovisningen samt ordning och reda. Jag är nöjd, intygar Mats Persson.

Leveranser i tid med rätt värde