Så här lyckas du med din förändringsledning

Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning.

fledning

 

Fas 1: Förberedelser för förändring

Den första fasen syftar till att skapa de rätta förutsättningarna för det fortsatta förändringsarbetet. Man har kanske redan identifierat vilka delar som bör förändras men för att kommunicera förändringarna måste syftet noggrant identfieras.

 • Genomgång av det aktuella förändringsprojektet, omfattning, egenskaper med mera.
 • Bedömning av organisationens möjligheter att genomföra förändringen.
 • Utforma en förändringsstrategi och handlingsplan.
 • Utforma ett ledningsteam för förändringen.
 • Tydliggörande av sponsor, befogenheter och roller.

 Fas 2: Införa förändringen

Den andra fasen fokuserar på att skapa och genomföra de planer som är stommen i det aktuella förändringsprojektet.

En framgångsrik implementering genomgår följande faser varför vi rekommenderar att en separat plan med aktiviteter för vart och ett av stegen skapas:

 • Skapa medvetenhet om behovet av förändring
 • Kommunicera och lyft fram nyttoeffekterna av förändringarna
 • Utbilda och skapa kunnande för att kunna prestera optimalt i det önskade läget
 • Skapa möjligheter och utrymme (t ex tid, verktyg etc.) att prestera i det önskade läget
 • Förankra och förstärk (belöna) det önskade läget för att motverka en tillbakagång till tidigare arbetssätt

 Fas 3: Mäta och utvärdera

Fasen handlar om att skapa specifika handlingsplaner för att säkerställa att förändringen är bestående. I denna fas går förändringsledningen ut på att utarbeta åtgärder och mekanismer för att säkerställa att förändringen har ägt rum, att de anställda faktiskt följer nya arbetssätt och rutiner.

 • Uppmärksamma nya beteenden, rutiner och arbetssätt. Till exempel ge positiv feedback
 • Följ löpande upp och mät i vilken utsträckning nya beteenden, rutiner och arbetssätt efterlevs
 • Skapa planer för att hantera avvikelser från önskvärda handlingar och beteenden
 • Utvärdering av förändringsprojektet

Kontakta oss

Leveranser i tid med rätt värde