Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar mycket om strategi, struktur och kultur. Strategisk utveckling handlar om hur verksamheten ska kunna nå de mål som satts upp utifrån dess vision och affärsidé. Centralt i detta arbete är att förverkliga de planer och aktiviteter som fastställts av ledningen. Vi hjälper dig med processöversyn, verksamhetsanalys, verksamhetsstyrning och förändringsledning.

Exempel på processer vi kan hjälpa dig med

  • Inköp – beställning till betalning
  • Projekt – projektets livscykel
  • Fakturering – sammanställa underlag till betald faktura
  • Ekonomi – registrera till rapportera

Innehåll i en verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys kan innehålla en eller flera komponenter. Vi rekommenderar dock att en systemanalys även kombineras med en processanalys för att få en mer komplett bild av verksamheten. En genomgång av ekonomimodell kan också ingå som en del i ett verksamhetsanalysuppdrag, alternativt ingå som en del i en större översyn av företagets eller organisationens styrmodell. Ett framtagande av en ekonomihandbok kan vara ett delresultat från en genomlysning av ekonomiprocessen och beskriver beslutade rutiner, polices, flöden ansvar och rollfördelning samt förvaltningsmodellen av ekonomi/kodplan.

Metodik och resultat vid verksamhetsanalys

Ett analysprojekt startar alltid med att sätta projektmål där vi tillsammans med kunden tillser att effektmålen är mätbara, specificerar vilka processer och organisationsfrågor som ska genomlysas.

Behovsinventering
Gemensamt med kund så kartläggs nuläget i de identifierade processerna där styrkor, svagheter, flaskhalsar, olikheter och manuella steg i befintliga arbetsprocesser, rutiner och system beskrivs. Nulägesanalysen belyser även eventuella olikheter inom respektive processen för företaget eller organisationen.

Design
Med nuläget som grund kan man gå vidare med att analysera det önskade börläget. Börläget innebär att befintliga styrkor lyfts, identifierade svagheter förbättras eller ersätts med nya processteg och/eller ny systemfunktionalitet.  Analysarbetet dvs vilka förbättringar som bör genomföras sker tillsammans med kund därefter designar Konsultnets konsulter förslag på förbättringar i process och system.

Börläge
Föreslagna förbättringar presenteras vid en börlägesworkshop där vi tillsammans med kunden hjälper till att värdera och prioritera system och process åtgärder utifrån ett enkelhetsperspektiv och ett nyttoperspektiv.

Resultat
Slutprodukten blir en rapport som utgör ett beslutsunderlag för fortsatt arbete med de åtgärderna som ger högst värde tydligt identifierade. Konsultnet kan vidare bistå med hjälp med implementation av ny systemfunktioner, teststöd för kundens processer, förändringsledning vid införande av nya processer och driftstöd av den nya systemlösningen.

Processöversyn

I en tid av hög takt av förändring så är det ännu viktigare att både systemlösningar och processer är möjliga att förändra. Samspelet mellan processer, system och användare blir en nyckelfaktor för att kunna hantera förändringar. Konsultnets erfarna verksamhetskonsulter hjälper er att analysera behoven och föreslå förbättrade processer som passar er verksamhet.

Verksamhetsstyrning

Vi kan skapa förutsättningar tillsammans med er för att få till modell som hänger ihop där vi ser till att ni får rätt systemstöd kring er verksamhetsstyrning. Ni kommer att kunna gå från plan till genomförande för att sedan löpande följa upp era styrdokument. Vi kan hjälpa er att ta steget från konventionell budget till rullande aktivitetsbaserade prognoser. Därmed få in planering och styrning som en del i er löpande verksamhet.
Läs mer om verksamhetsstyrning

Förändringsledning

Ingen förändringssituation är den andra lik, varje förändringstillfälle har sina speciella förutsättningar och särskilda krav på lösningar. Vad de dock har gemensamt är att de alla kräver planering, delaktighet och löpande uppföljning. Konsultnets metodik för förändringsledning bygger på följande komponenter.

Läs mer om förändringsledning

Förvaltning och vidareutveckling

Förvaltningsperspektivet är i vår mening starkt kopplat till ett löpande systemunderhåll och utveckling. Den stora utmaningen blir ofta nya krav på förändringar och vikten av att ha siktet inställt på rätt mål redan från början.
Läs mer om Förvaltning och vidareutveckling

 

Leveranser i tid med rätt värde